Visie en Missie

We zijn een christelijke school op reformatorische grondslag. De kern hiervan is dat we ons onderwijs en ons leven zo willen inrichten dat God daardoor geëerd wordt. Daarom heeft de Bijbel (als de Woorden van God) op onze school de hoogste autoriteit. We beseffen dat onze school, binnen deze kaders, een maatschappelijke opdracht heeft. We willen de kinderen daarom onderwijzen en opvoeden zodat ze straks zelfstandig hun plaats in de maatschappij kunnen innemen. (Zie o.a. opvoedingsdoel van Waterink) Dit mag niet alleen op papier zo zijn. Het moet ook concreet waarneembaar zijn. We hebben daarom onze visie en missie op de volgende manier geformuleerd:

Missie
In deze school:
-leven we van genade door de Heere Jezus Christus, hebben we God lief en dienen we elkaar    (door de liefde)
-wijzen we kinderen de weg naar de Heere Jezus

Visie
Pedagogisch:
Op deze school:
-zien we elkaar, ouders en kinderen aan als was het door de ogen van de Heere Jezus.
-zijn we gericht op het hart van de kinderen. (persoonlijke betrokkenheid)
-waarderen en ontwikkelen we ieders unieke gaven en vermogens
-leren we kinderen burger te zijn van twee werelden (christen in een seculiere samenleving)

Onderwijs
Op deze school:
-doen we een beroep op de totale persoon, met alle zintuigen en het volledige denkvermogen. Cognitieve en ervaren kennis zijn van gelijke waarde
-is het is een vreugde voor de leraar om (vanzelfsprekende) lesinhouden voor kinderen als nieuw te maken
-kijken we naar de ogen van kinderen wat ze zouden willen vragen.

Onderwijsorganisatie
Op deze school:
-bevorderen onze regels en routines de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Inhouden
Op deze school:
-zijn de vakken betekenisvol en aansprekend

Schoolontwikkeling
Op deze school:
-hebben we een pedagogische professionele leergemeenschap waarin we vreedzaam samen leven, leren en ontwikkelen
-is leren en ontwikkelen een inspannende maar vreugdevolle bezigheid
-zijn we een voorbeeld in hoe we leren en ontwikkelen
-werken we structureel aan de verbetering van ons persoonlijk en gezamenlijk vakmanschap

Professionaliteit
Op deze school:
-verbinden wij ons gedrag aan de missie, visie en actuele ontwikkeling
-zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons vakmanschap en het leren van de leerling

Motto: samen met vreugde werken aan wat echt belangrijk is.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl