De missie van van de school
De Eben-Haëzerschool staat voor Bijbels, adaptief onderwijs, waarbij we de kinderen de Weg willen wijzen en toerusten tot burgers van het koninkrijk van God en willen vormen tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers van de maatschappij.

In deze missie komt tot uitdrukking dat het onderwijs op de Eben-Haëzerschool is doortrokken van de Bijbelse grondslag. In de grondslag ligt ons bestaansrecht. Deze grondslag is leidend voor de inrichting en uitvoering van ons onderwijs.

Met Gods hulp leren we de kinderen dat God de Schepper is van deze aarde, door Wiens hand wij goed en naar Zijn beeld zijn geschapen om tot eer van Hem te leven. Door de zondeval zijn we Gods beeld kwijt geraakt, maar we mogen de kinderen wijzen op de enige Weg tot behoud: de Heere Jezus Christus.

Door betekenisvolle onderwijsinhouden aan te bieden, willen we de kinderen brengen tot verwondering. Tevens willen we de kinderen vanuit deze betekenisvolle context verantwoordelijkheid leren dragen voor de schepping en de naasten.

Door adaptief onderwijs te geven, komen we binnen de grenzen van ons onderwijssysteem zoveel mogelijk tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van individuele kinderen. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de aansluiting op de onderwijsbehoeften van kinderen te verbeteren.

We zijn een lerende organisatie die in een veranderende context steeds op zoek is naar onderwijsverbeteringen en de identiteit wil vasthouden en vertalen. We bereiden kinderen voor om in de maatschappij hun plaats in te nemen en zelfstandig te kunnen functioneren door hen kennis, burgerschapsvaardigheden en een kritische houding bij te brengen.

Deze missie wordt concreet gemaakt in de speerpunten voor de jaren 2023-2027.

De (toekomst)visie van de organisatie
Voor de komende vier jaar heeft de Eben-Haëzerschool haar visie vastgesteld. In deze visie worden de doelen voor de komende jaren beschreven in een viertal speerpunten. Deze speerpunten vormen de focus voor het handelen in de jaren 2023 tot 2027.

Speerpunten
1. De basiskwaliteit van het onderwijs op de Eben-Haëzerschool is op orde. De leerkrachten kennen en beheersen de didactische principes en modellen en hebben inzicht in de opbouw van de aanwezige methodes en zetten deze doelgericht in. De resultaten voor de tussenopbrengsten en eindresultaten van de basisvakken (rekenen, taal spelling, lezen, digitale geletterdheid en burgerschap) zijn conform de schoolnorm(doorstroomtoets) en de streefdoelen per groep (LVS).


2. Het team werkt samen binnen een professionele cultuur. Deze cultuur kenmerkt zich door duidelijkheid over professionele ruimte, verantwoordelijkheid, kernwaarden, communicatie en kaders. Teamleden kennen zichzelf als professionals. Het professioneel vermogen van de teamleden is groot. Teamleden zijn in staat om in de complexe omstandigheden van de werkcontext goede professionele keuzes te maken.

3. De leerlingen voelen zich eigenaar van hun leerproces, stellen doelen en werken daar doelgericht aan en kennen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun omgeving, leven en ontwikkeling. Om dit te bereiken oriënteert de school zich op een passende werkwijze die hier in dit bevordert en implementeert deze werkwijze.

4. De betrokkenheid van ouders op het schoolleven en het onderwijs is groot. De communicatie met ouders is laagdrempelig en professioneel.

Het motto
De in de speerpunten weergegeven visie laat zich samenvatten in het volgende motto:
"Samen werken aan een goede basis"

 

 

 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl