De grondslag van de school

De Eben-Haëzerschool gaat uit van de Vereniging voor Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan belijdenis wordt gedaan in de artikelen 2 t/m 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. De vereniging en de van haar uitgaande school maken gebruik van de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal volgens het besluit van voornoemde Synode, met uitsluiting van elke andere vertaling.

De missie van de school

De Eben-Haëzerschool staat voor Bijbels, adaptief onderwijs, waarbij we de kinderen de weg willen wijzen en toerusten tot burgers van het koninkrijk van God en willen vormen tot zelfstandige, verantwoordelijke burgers van de maatschappij.

In deze missie komt tot uitdrukking dat het onderwijs op de Eben-Haëzerschool is doortrokken van de Bijbelse grondslag. In de grondslag ligt ons bestaansrecht. Deze grondslag is leidend voor de inrichting en uitvoering van ons onderwijs.

Met Gods hulp leren we de kinderen dat God de Schepper is van deze aarde, door Wiens hand wij goed en naar Zijn beeld zijn geschapen om tot eer van Hem te leven. Door de zondeval zijn we Gods beeld kwijt geraakt, maar we mogen de kinderen wijzen op de enige Weg tot behoud: de Heere Jezus Christus.


Door betekenisvolle onderwijsinhouden aan te bieden, willen we de kinderen brengen tot verwondering. Tevens willen we de kinderen vanuit deze betekenisvolle context verantwoordelijkheid leren dragen voor de schepping en de naasten.

Door adaptief onderwijs te geven, komen we binnen de grenzen van ons onderwijssysteem zoveel mogelijk tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften van individuele kinderen. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de aansluiting op de onderwijsbehoeften van kinderen te verbeteren.

We zijn een lerende organisatie die in een veranderende contexten steeds op zoek is naar onderwijsverbeteringen en in de veranderende context de identiteit wil vasthouden en vertalen.

We bereiden kinderen voor om in de seculiere maatschappij hun plaats in te nemen en zelfstandig te kunnen functioneren door hen kennis, burgerschapsvaardigheden en een kritische houding bij te brengen.

De visie van de organisatie

Voor de komende vier jaar heeft het team van de Eben-Haëzerschool haar visie vastgesteld. Deze visie zoals hieronder verwoord vormt de focus voor ons handelen in de jaren 2019-2023. De acties die uit de streefbeelden naar voren komen, zijn verwoord in het document actieplannen.

Op de Eben-Haëzerschool is er sprake van een veilig en gestructureerd schoolklimaat waarbij iedereen zich betrokken weet op het woord van God dat ons de weg wijst voor alle facetten van het schoolleven: We hebben God lief boven alles en de naaste als onszelf.
Alle betrokkenen kennen eigenaarschap ten aanzien van deze identiteit, het onderwijs en de schoolomgeving.
De ouderbetrokkenheid is groot. We hebben een moderne stimulerende werkomgeving die aansluit bij het onderwijsconcept.
Het schoolplein kenmerkt zich door het natuurlijke en avontuurlijke karakter. Het didactisch handelen wordt gekenmerkt door het BAS-principe.
Het leerproces is waar mogelijk afgestemd op de behoeftes en talenten van het individuele kind. ICT is een belangrijk hulpmiddel dat voldoende beschikbaar is. Anderzijds blijven we leren zien als een sociale activiteit.
De zaakvakken worden volgens thematische principes behandeld waarbij de wereld om ons heen diepgaand en in samenhangen aan de kinderen wordt aangeboden.


Streefbeelden 
Identiteit en pedagogiek: Gods Woord is leidend voor alles wat we doen: we hebben God lief boven alles en de naaste als onszelf. Deze identiteit leven we uit in de praktijk. Dit doen we door elkaar respect te geven, ruimte te bieden voor verschillen (binnen de kaders van de grondslag), te zoeken naar het gemeenschappelijke, oog voor elkaar te hebben en te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat in en rond de school.
Onderwijsconcept: Alle facetten van het onderwijs zijn georganiseerd rond de principes van het BAS-concept. In dit concept is zijn afspraken over de structuur, de interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, feedback, coöperatief leren en het BAS-kwaliteitssysteem integraal georganiseerd.
Eigenaarschap: Alle betrokkenen rond de school hebben eigenaarschap ten aanzien van het leerproces, de leeromgeving en de identiteit. Daarbij hebben leerlingen hebben eigenaarschap voor hun eigen leerproces en weten aan welke doelstellingen ze werken en wat ze nodig hebben om deze doelen te behalen.
Gepersonaliseerd leren: Het onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de individuele onderwijsbehoefte. Naast het werken aan individuele onderwijsdoelen blijven we leren als een sociale en gezamenlijke activiteit zien. ICT is een hulpmiddel om het onderwijs af te stemmen op de individuele onderwijsbehoefte.
Ouderbetrokkenheid: Vanuit eigenaarschap zijn ouders betrokken op het leerproces van hun kind. Daarnaast zijn ouders betrokken bij de school door participatie, ontmoeting en vieringen. De school betrekt ouders bij ontwikkelingen, veranderingen, verbeteringen en successen.
Huisvesting: We verhuizen naar een nieuw gebouw, dat ontworpen en ingericht is vanuit de principes van ons onderwijsconcept en voldoet aan moderne onderwijseisen. We maken deel uit van de brede school, waarin we samenwerken waar mogelijk is en onze identiteit behouden.
Doorgaande lijn: Het kleuteronderwijs en het onderwijs in groep 3 vormt een doorgaande leerlijn. De resultaten en ontwikkeling worden helder in beeld gebracht en er is nadrukkelijk aandacht voor de rijping bij de kleuters.
Rekendidactiek: Het rekenonderwijs kenmerkt zich door effectieve directe instructie, differentiatie en deskundigheid van de leraren en goede opbrengsten.
Talentontwikkeling: Op onze school is er aandacht voor de verschillende leerstijlen van kinderen. Naast cognitieve verwerking is er ruimte voor creatieve verwerking van leerstof. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen naast hun werk in de klas en de reguliere ondersteuning passende uitdaging en ondersteuning krijgen in de plusklas en de klusklas.
Zaakvakken: Bij het zaakvakonderwijs wordt er door de hele school volgens thematische principes gewerkt. Exemplarische principes en elementen uit het ontwikkelingsgericht onderwijs zijn in deze thema’s integraal aanwezig. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden.
Burgerschapsvaardigheden: In alle leeftijdsgroepen wordt aandacht gegeven aan burgerschapsvaardigheden. Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden, het aanbieden van democratische waarden, samenwerking met de wijk en de ouderenzorg.

 
Motto

De bovenstaande visie omschrijft onze ambities voor de komende jaren en laat zich samenvatten in het motto:

'Samen bouwen aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vakmanschap'

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl