Wat aan de oprichting vooraf ging:

Het was tijdens een bestuursvergadering van de SGP dat de voorzitter de mogelijkheden om een eigen schoolvereniging op te richten aan de orde stelde. Naar aanleiding van deze opmerking kwam het gesprek op gang. Dit leidde tot het besluit om ds. Kersten (fractievoorzitter SGP Tweede Kamer en predikant van de Gereformeerde Gemeente in Yerseke) te raadplegen om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Tholen een Christelijke school op te kunnen richten. Een verzoekschrift werd ingediend bij Burgemeester & Wethouders van de gemeente Tholen voor een gebouw met 4 lokalen. De Vereniging voor Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag was op 3 februari 1925 een feit.

De notulen van de eerste ledenvergadering van onze school zijn gedateerd 13 maart 1925.Op deze ledenvergadering werd met algemene stemmen de heer J.L. Geluk gekozen tot hoofd der school. De heer C. Boender werd als onderwijzer benoemd en mejuffrouw M.P. Cijsouw als tijdelijke onderwijzeres voor twee maanden aangesteld. Op de ledenvergadering van 24 juli 1925 werd het schoolreglement vastgesteld en op 28 augustus 1925 werd de school met een openingsrede door ds. G.H. Kersten officiëel in gebruik genomen.

Zo gingen op 2 september 1925 de schooldeuren aan de Doelweg voor de eerste keer open. Er werd begonnen met 85 leerlingen.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl