Hoe is de school ontstaan?
Het bestaan van de schoolverenigingen heeft te maken met de onderwijsvrijheid uit 1920. Na een lange onderwijsstrijd kregen we de mogelijkheid om een reformatorische school op te richten. Deze wet is nog steeds van kracht en zorgt in ons land voor een unieke situatie, die bijna nergens in de wereld bestaat.

Vrijheid van oprichting – richting en inrichting
Een school kon worden gesticht door eerst een vereniging op te richten, die het onderwijs vorm wilde gaan geven. De scholen die zo ontstonden, werden ‘bijzondere scholen’ genoemd. Voor deze scholen was de vereniging verantwoordelijk, dit in tegenstelling tot de openbare scholen, waar de gemeente verantwoordelijk was voor het onderwijs. Zo is ook in 1925 de Eben-Haëzerschool ontstaan.

De scholen mochten zelf kiezen voor de ‘richting’ van het onderwijs, religieus, levensbeschouwelijk enz.

Ze mochten ook bepalen, binnen aangegeven grenzen, hoe ze hun onderwijs wilden inrichten (bijv. lesmethoden en leerstof).

Het belang van lid worden van de vereniging
Nog altijd bestaat de ‘vereniging voor basisonderwijs op gereformeerde grondslag te Tholen.’ De school wordt gedragen door deze vereniging. Als deze vereniging niet meer bestaat, kan de school ook niet voortbestaan. Daarom de dringende vraag aan alle ouders om lid te worden. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en instemt met de grondslag van de school kan lid worden. Opgave kan via bijgaand formulier.

Er is een gezinslidmaatschap voor slechts € 12,50 per jaar. U krijgt dan een uitnodiging voor de jaarlijkse ledenvergadering, waarbij u een stem heeft in te nemen beslissingen (zoals kiezen van nieuwe bestuursleden).

Hoe werkt een vereniging
De leden van de vereniging kiezen een bestuur. De vereniging van de Eben-Haëzerschool heeft ook een bestuur, dat de belangen van de leden behartigt. Dit bestuur bestaat uit 9 leden. Er zijn 3 speciale functies; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Wat doet het bestuur
Het bestuur moet ervoor zorgen dat er goed onderwijs gegeven wordt en dat de school ook voldoet aan alle wettelijke verplichtingen.

Daarnaast moet het bestuur ervoor zorgen dat de school vasthoudt aan de reden waarvoor de school is opgericht, namelijk christelijk reformatorisch onderwijs. Het bestuur heeft de uitvoering van deze taken neergelegd bij de directie en het team van de school. Het bestuur heeft een controlerende functie.

U kunt u aanmelden als lid van onze vereniging door dit formulier te downloaden n ingevuld op school in te leveren.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl