Elke maand staat er een Bijbeltekst centraal. Er wordt op allerlei manieren aandacht aan deze tekst besteed. De tekst wordt uitgelegd en er worden liederen over gezongen.


September
Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 121:2).

Oktober
Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen (Psalm 90:12).

November                                                                            
Psalmzingt den eer Zijns Naams en geef eer Zijnen lof (Psalm 66:2).

December                                                                      
En zij zal een Zoon baren, en Gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden (Mattheüs 1:21).

Januari                                                                                    
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering (Lukas 5:32).

Februari
Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE zijn God is (Psalm 146:5).

Maart                                                                                       
Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht (Psalm 36:10).

April                                                                                          
De straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53: 5b).

Mei                                                                                            
Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal (Handelingen 2:39).

Juni                                                                                            
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige (Openbaring 1:8).

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl